Kallelse till extra årsmöte 2021 i Kävlinge Kolonistförening

Enligt tidigare utsänd information hålls ett extra årsmöte eftersom det förra var per capsulam och de beslut som togs endast är giltiga tills detta extramöte hålls.

Motioner till mötet inlämnas till styrelsen senast 22 augusti.

Tid för mötet:     söndagen den 12 september 2021 kl. 14:00.
Plats för mötet:   Folkets Park, Kävlinge

Efter mötet bjuder föreningen på glass i glasskiosken.

Av styrelsen inlämnade propositioner

 1. Gällande toalett på området
  Styrelsen föreslår omröstning av om toalett ska anläggas på området nu eller i ett senare skede då avtalet med Folkets Park om nyttjande av deras toalett löper ut. Inför omröstningen ska en utredning redovisas angående de olika alternativ som undersökts samt kostnaderna för dessa.
 2. Gällande ändring av stadgar § 16
  Nuvarande lydelse:
  Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten får utövas av annan myndig familjemedlem. Val och övriga frågor avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning.
  Ny lydelse:
  Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten får utövas av annan myndig familjemedlem. Efter uppvisande av fullmakt kan även en icke familjemedlem företräda en medlem. Ombudet måste då vara en myndig person och denne får inte företräda fler än en medlem. Val och övriga frågor avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning.
 3. Gällande ändring av stadgar § 17
  Nuvarande lydelse:
  Kallelse till årsmöte skall ske med den allmänna posten senast 14 dagar före mötets hållande.
  Ny lydelse:
  Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte skall ske senast 14 dagar före mötets hållande. Kallelsen skall skickas som e-brev eller annan digital försändelse eller som pappersbrev med den allmänna posten.