Lite utdrag från Årsmötet

Hej!

Då många av er inte kunde närvara vid årets årsmöte väljer vi i styrelsen att informera lite kort om vad som beslutades. Önskar du ta del av årsberättelsen eller protokoll från årsmötet, kontakta ordförande på e-post så får du en kopia.

 1. Mötets öppnande – Ordförande Ingvar Willander
 2. Fastställande av dagordning – Godkänd
 3. Val av ordförande att leda förhandlingarna – Sittande
 4. Val av protokollförare och justeringsmän – Anna och Bertil
 5. Val av rösträknare – Anna och Bertil
 6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning – Ja
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning – Godkänd
 8. Revisorernas berättelse – Anser att styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen – Ja
 10. Behandling av inlämnade motioner – En motion avslogs och en fick styrelsen i uppdrag att stycka av en bit av nr 47 för att bygga toalett, samt att sälja av resterande del av nr 47.
 11. Bestämmande om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter och revisorer – En höjning.
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter – Som föregående år.
 13. Val av styrelseordförande, övriga ledamöter och suppleanter – Se organisationen.
 14. Val av revisorer och suppleanter – Se organisationen
 15. Val av valberedning – Se organisationen
 16. Fastställande av årsavgift – Höjning med 1:- från 2021
 17. Mötets avslutande – Ordförande avslutar mötet

Corona!

Styrelsen vill härmed informera om att tänka på att hålla avstånd till närmaste granne. Använder du något i förrådet, tänk på att ha handskar på dig, så att du inte smittar eller får smitta från någon.

Vi kan bara vara försiktiga i dessa tider. Ta väl hand om er och sköt om er. Hjälps åt så mycket ni kan!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen, Kävlinge Kolonistförening

Årsmöte 20200315 kl 12:00

 • Kallelse till årsmöte!
 • Söndagen den 15 mars 2020 kl 12:00 
 • Lilla kulturhuset Mejerigränd 3 i Kävlinge

Förslag till dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 4. Val av protokollförare och justeringsmän
 5. Val av rösträknare
 6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av inlämnade motioner
 11. Bestämmande om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter och revisorer
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av styrelseordförande, övriga ledamöter och suppleanter
 14. Val av revisorer och suppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Fastställande av årsavgift
 17. Mötets avslutande

Sedvanligt årsmöte med där tillhörande val och omval.

De som har rättighet att besöka mötet är arrendator av kolonilott.
Fullmakt kan användas, men ska då meddelas minst fyra dagar innan till styrelsen, att en annan person kommer som representant och att de då har en giltig fullmakt med sig.

Efter mötet bjuder vi tillsammans med Folkets Park på fika! Efter fikan kl 14 håller Kävlinge Folkets park sitt årsmöte, du är andelsägare i parken och bör vara med även på detta mötet.

Höstsyn 28 september

Hej kära kolonist!

Det är tid för höstsyn,

lördagen den 28 september 2019 kl. 10:00! 

Här nedan följer några ledord på vad vi i styrelsen för

Kävlinge Kolonistförening samt representant för Kävlinge Folkets park kommer att titta extra noga på i år. 

 • De som har häck, den får vara max 160 cm hög och ska vara klippt.
 • De som har trottoar mot Dalgatan ska ha rensat hela vägen från kolonilotten till gatan på ogräs.
 • De som har koloni mot Väverigatan ska ha rensat från uthängande grenar och ogräs.
 • De som har koloni mot ån ska ha rensat från uthärdade grenar och ogräs närmast tomten ca 30 cm ut från tomtgränsen
 • De som har kolonilott med gång på området ska ha rensat halva gången och där får inte vara buskar, träd och andra växter som sticker ut i gången.
 • De som har gång mot mittgången ska ha fritt från ogräs ca 1 meter ut från sin tomt
 • Det ska vara fritt från ogräs intill grannen ca 50 cm fritt från gräs och ogräs.
 • Det ska vara en allmänt skött koloni.

De som fick en anmärkning i våras kommer vi titta extra noga på denna gång, att de följer de ordningsregler och stadgar som finns i föreningen samt att de har rättat till den anmärkning som de tidigare fick.

Din koloni behöver kärlek!

Hej kära kolonister!

Det är hög tid att ta hand om er koloni, för dig som inte varit mycket på kolonin i år, det växer som aldrig förr, ogräs trivs när det har regnat och sedan blir varmt. Låt inte ogräset ta över din koloni.

Här följer lite riktlinjer för hur din koloni ska se ut och bör skötas.

 1. Klipp gräset efter behov, minst två gånger i månaden. Då hinner inte gräset växa och sätta frö.
 2. Klipp din häck, den får bara vara 160 cm hög, gäller alla häckar som är ut mot gången och in till grannen.
 3. Rensa gången, har du koloni i någon av gångarna, då ska halva gången vara rensad från ogräs. Har du koloni mot Dalgatan, då ska du rensa hela trottoaren.
 4. Rensa ogräs, gräs in till din granne, det ska vara 30cm fritt från ogräs och gräs intill grannen, rensa även i staketet om så behövs.

Följer man dessa enkla regler och skötselråd, då klarar man som regel vår och höstsyn utan anmärkning.

Nytt för i år, vi kommer att följa upp att de som fick anmärkning under vårsynen verkligen har genomfört de åtgärder vi krävde i början på juni. Om så inte är fallet riskerar man faktiskt uteslutning ur föreningen. Merparten av de anmärkningar som styrelsen hade på kolonilotterna var enklare saker som bara tar några timmar att fixa till.

Vår uppföljning kommer att ske på söndag den 30 juni efter kl. 18. Så du har fredag, lördag och söndag på dig om du vet med dig att du inte rättat till de påpekningar du fick av styrelsen vid vårsynen.