Kallelse till årsmöte 2023

Tid för årsmötet: lördagen den 18 mars 2023 kl 14:00

Plats för mötet: Lilla kulturhuset, Mejerigränd 3, Kävlinge

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 4. Val av protokollförare och justeringsmän
 5. Val av rösträknare
 6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av inlämnade motioner
 11. Bestämmande om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter och revisorer
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av styrelseordförande, övriga ledamöter och suppleanter
 14. Val av revisorer och suppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Fastställande av årsavgift
 17. Mötets avslutande

Av styrelsen inlämnad proposition

Gällande anläggning av toalettbyggnad: Enligt beslut i extra årsmöte den 12 september 2021 skall toalettbyggnad anläggas senast 2026. Styrelsen har nu tagit fram ett förslag på en sådan anläggning. Förslaget kommer att presenteras på årsmötet. Eftersom det innebär att samtliga medlemmar kommer att behöva betala extra avgifter för att genomdriva projektet, är det viktigt att stämman lämnar sitt godkännande för att arbetet med förslaget ska kunna gå vidare. Styrelsen yrkar därför på att omröstning ska ske om att lämna in en bygglovsansökan. Om stämman röstar ja, ämnar styrelsen kalla till ett nytt möte för att slutligen besluta i frågan om projektet ska genomföras enligt förslaget eller inte.

Efter presentation av förslaget och innan omröstning sker, ska möjlighet ges att diskutera förslaget och ställa frågor. Observera dock att det slutliga beslutet om att genomföra projektet kommer att tas vid ett senare föreningsmöte.

Kolonisterna ska alltså ta ställning till ett av följande alternativ:

Ja, jag vill att styrelsen ansöker om bygglov enligt det presenterade förslaget och kallar till ny föreningsstämma för att besluta om projektets genomförande

eller

Nej, jag vill inte att förslaget ska utredas vidare utan att andra lösningar på toalettfrågan i stället ska undersökas