Årsmötet 2019

Då har vi genomfört årsmötet för 2019. Ekonomin för föreningen är god och revisorerna yrkade på att styrelsen skulle få ansvarsfrihet och så beslutade också stämman.

Stämman beslutade också att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Stämman valde att följa valberedningens förslag till nya styrelsemedlemmar.

Revisorer valdes också enligt valberedningens förslag.

De två propositioner som fanns på dagordningen röstades det för ett ja på båda och styrelsen kommer aktivt att arbeta för att båda förslagen blir genomförbara.

Mötet avslutades och efter åts det tårta och dracks kaffe. Efter detta hade den nya styrelsen sitt första möte. Dock utan de två invalda suppleanterna som hade förhinder att komma till årsmötet.

Årsmöte 20190330

 • Kallelse till årsmöte!
 • Lördagen den 30 mars 2019 kl 14:00 
 • Lilla kulturhuset Mejerigränd 3 i Kävlinge

Förslag till dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 4. Val av protokollförare och justeringsmän
 5. Val av rösträknare
 6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av inlämnade motioner
 11. Bestämmande om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter och revisorer
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av styrelseordförande, övriga ledamöter och suppleanter
 14. Val av revisorer och suppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Fastställande av årsavgift
 17. Mötets avslutande

Sedvanligt årsmöte med där tillhörande val och omval.

De som har rättighet att besöka mötet är arrendator av kolonilott.
Fullmakt kan användas, men ska då meddelas minst fyra dagar innan till styrelsen, att en annan person kommer som representant och att de då har en giltig fullmakt med sig.

Efter mötet bjuder vi på fika!

Årsmöte

Söndagen den 11 mars håller Kävlinge Kolonistförening årsmöte.

Lilla kulturhuset Mejerigränden

klockan 14

Du som äger kolonilott är välkommen på årsmötet.

Kan du inte själv komma kan du skicka sändebud, dock krävs det då fullmakt för att få närvara vid mötet.

Efter mötet bjuder vi på kaffe å tårta

 

Årsmötet 2017

I början på mars hade föreningen ett årsmöte. Det fortlöpte smidigt och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Det hade inte inkommit några motioner. Styrelsen består av samma medlemmar som 2016. Det beslutades också om en arrendehöjning för varje kolonistägare, höjningen är 50 öre per kvm. Nu fortsätter styrelsen arbete under 2017. Mer information kommer fortlöpande här på hemsidan.

Kallelse till årsmöte 2017 i Kävlinge Kolonistförening

Söndagen den 5 mars 2017
kl. 14:00.

Lilla kulturhuset,
Mejerigränd 3, Kävlinge

Förslag till dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 4. Val av protokollförare och justeringsmän
 5. Val av rösträknare
 6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av inlämnade motioner
 11. Bestämmande om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter och revisorer
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av styrelseordförande, övriga ledamöter och suppleanter
 14. Val av revisorer och suppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Fastställande av årsavgift
 17. Mötets avslutande