Grävning

Nu börjar vattenprojektet ta fart på allvar. Nu hoppas vi att vintern har släppt och att vi alla kan börja gräva. Det är av största vikt att du gräver din del och att du pratar med din granne om hur ni ska gräva.

Är du osäker på vad som gäller just för dig och din granne eller hur ni bäst gräver?

Kontakta då Rolf som är projektledare för vattenprojektet. Han har avsatt telefontid för dina frågor alla dagar 1 – 10 mars mellan kl. 08 och kl. 10. Du kan också maila honom:
Telefon:         0708 – 93 84 84
E-post:           rolf@kavlingekolonist.se

Den 4:e och 5:e mars mellan kl. 08 och 10 finns också Rolf på koloniområdet om du vill träffa honom. Han finns på sin kolonilott nr 11

Behöver du hjälp med att gräva på din tomt p.g.a. hälsoskäl? Bengt håller i trådarna med att samla ihop kolonister som behöver hjälp med grävning. Senast den 4 mars behöver du höra av dig till honom för att meddela att du behöver hjälp med grävning.

Senast 4 mars till Bengt
Telefon:         046 – 71 18 23
E-post:           bengt@kavlingekolonist.se

Årsmöte har vi den 5 mars kl. 14.
Där finns också möjlighet att efter mötet prata vatten.

Har ni andra frågor, går det alltid bra att kontakta styrelsen.
Ordföranden Ingvar Willander når du på följande sätt
Telefon:         0706 – 22 69 68
E-post:           ingvar@kavlingekolonist.se

Vattenprojekt 2017

Information om Kävlinge Kolonistförenings vattenprojekt.

Kävlinge den 5 februari 2017

Här går det undan.

Föreningens projekt med att förse koloniområdet med vatten fortskrider enligt planerna. Kommunen har grävt och satt nya brunnar och anslutningar samt vattenmätare som klarar det beräknade flödet på 2.8 l/s eller 12 kubikmeter/timme. Detta arbete blev klart under vecka 5. Föreningen har, för att undvika extra kostnader grävt och lagt ner rör för Föreningens ledningsnät i Mellangången. Rör, kopplingar, serviser, ventiler mm ligger på plats. Detta arbete avslutas i början av vecka 6. Det som nu återstår är att kolonisterna gräver för rörnätet till respektive lott.

Vad skall Du då göra? Jo, tillsammans med dina grannar skall ni gräva ett dike med ett djup på 30-40 cm. Bredden behöver inte vara mer än 15-20 cm. Runt fördelningspunkten skall bredden ökas så att kopplingar kan monteras. I fördelningspunkten slås ett jordankare ner och i detta monteras en tryckimpregnerad stolpe. Tänk på att diket skall vara rakt i hela dess längd. Behöver avvikelser göras så måste det ske med böjar ( kräver 4 st böjar à 224:- /st, finns ej med i kalkylen ) eller att rören läggs i långa böjar. Till 90 % är rörets diameter 63 mm och mycket styvt. Tänk på att diket måste vara grävt i hela längden från mittgången till slutpunkten innan rören kan läggas ner i diket och kopplas. När rören är lagda så kan återfyllnad av diket göras men runt fördelningspunkter och skarvar skall lämnas öppet så kontroll av tätheten kan ske när vattnet släpps på.

När skall det hela ske?  Så snart som möjligt och vara klart senast den 12 mars Under sista delen av mars läggs rören på plats. Därefter kan återfyllnad ske men runt kopplingar lämnas öppet. När alla rörledningar i ett kvarter är på plats kan vattnet släppas på och täthet och funktion kontrolleras. Därefter görs den sista återfyllnaden. Hela arbetet beräknas vara klart och testat senast den siste mars om inte vädret lägger hinder i vägen.

Projektets genomförande förutsätter att alla kolonister hjälps åt i de olika momenten. Rören är i de flesta fallen ca 30 m långa och mycket styva. Vikten är ca 1,1 kg/m. Det krävs således några armar för att manövrera det hela på plats.

Det är en spännande utveckling som koloniområdet nu står inför. Något liknande har inte skett sedan koloniområdets tillkomst. Det kommer att bli ett stort lyft för området och Föreningen. Må den fortsatta utvecklingen ske i en positiv anda till gagn för alla medlemar.

Styrelsen har som en del av koloniområdets utveckling registrerat en postadress samt satt upp en postlåda för föreningen post vid lott nr 11 på Dalgatan. Här kan du lägga brev och medelande till föreningen eller sända den med reguljär post under adress: Kävlinge Kolonistförening, Dalgatan, 244 31 Kävlinge. Lådan töms regelbundet under hela året.

Kallelse till årsmöte 2017 i Kävlinge Kolonistförening

Söndagen den 5 mars 2017
kl. 14:00.

Lilla kulturhuset,
Mejerigränd 3, Kävlinge

Förslag till dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 4. Val av protokollförare och justeringsmän
 5. Val av rösträknare
 6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av inlämnade motioner
 11. Bestämmande om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter och revisorer
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av styrelseordförande, övriga ledamöter och suppleanter
 14. Val av revisorer och suppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Fastställande av årsavgift
 17. Mötets avslutande