Varje kolonist måste vara andelsägare i Kävlinge Folkets Park.

Årsavgiften ska vara betald vid februari månads utgång.

Varje kolonist måste ha sin koloni försäkrad.

Tomten ska hållas i gott skick. Gräs ska klippas innan det blir för högt och ogräs ska rensas regelbundet. Det finns inga krav på att en viss andel av ytan ska användas för vissa ändamål, t ex grönsaksodling. Tomten ska dock som helhet ge ett prydligt intryck.

Byggnader ska hållas i gott skick. Det är upp till kolonisten att se till att varken tomt eller stuga förfaller!

Vid byggnation är kolonisten skyldig att följa kommunens bygglovsregler. Friggebodslagen gäller ej inom koloniområdet.

Översvämningar drabbar då och då en del av området, främst vintertid. Det är upp till kolonisten själv att skydda sin egendom så gott det går, t ex genom att placera saker högt. Om vatten går in i stugan bör denna luftas så snart det går för att undvika mögel och röta.

Håll rent i tomtgränserna. Ogräs och andra växter som grannen kanske inte uppskattar ska inte sprida sig utanför ditt eget område. Träd bör inte planteras närmare tomtgränsen än 2 meter, buskar inte närmare än 1 meter. För övriga växter gäller det att ta hänsyn till hur stora de kan bli och hur lätt de sprider sig.

Häckar ska hållas i gott skick. Häckar mot gång eller trottoar får ej vara högre än 160 cm. Högre höjd på häck i tomtgräns måste godkännas av båda grannarna.

Gång eller trottoar utanför tomten ska hållas fri från ogräs. Olika metoder är tillåtna: mekaniska, kemiska och bränning. Gångarna/trottoarerna ska göras vid regelbundet, dvs flera gånger per säsong. Gångar med kolonier på båda sidor ska skötas fram till mitten av gången. Trottoarer sköts i hela deras bredd. Gång längs ån och banvallen sköts 1,5 meter ut.

Kompostera gärna trädgårdsavfallet. Komposten ger bra jordförbättring och minskar föreningens kostnader för containertömning.

Risinsamling anordnas varje år på föreningens parkering. Tider anges på hemsidan. (Här får även grova grenar och trädstammar lämnas. Enbart växtmaterial, inga bräder eller liknande.)

Containern är öppen under säsongen, tider anges på hemsidan. Här får ej grenar grövre än 3 cm slängas! Containern är enbart till för växtavfall.

Sophämtning sköter du själv genom att ta med soporna hem eller till återvinningsstationen. Den som vill hjälpa till att hålla våra containerkostnader nere kan givetvis också frakta trädgårdsavfall till återvinningsstationen.

Toalett finns i Folkets Park. Kolonist som har behov av nyckel ska kontakta ordförande i kolonistföreningen för utkvittering av nyckel.

Vatten från kranen är till för bevattningsändamål och hushållsgöromål. Den som vill utnyttja vattnet i större volymer t ex för att fylla en pool kan göra detta mot en avgift till föreningen. För avgiften följer vi kommunens kubikmetertaxa.

Oväsen: Motorljud och andra höga ljud är under säsongen, 1 april – 30 september, enbart tillåtna under följande tider:
Måndag – torsdag gäller kommunens regler
Fredag: 08.00 – 18.00
Lördag – söndag: 08.00 – 16.00
Helgdagsaftnar jämställs med lördag, helger (röda dagar) med söndag

Husdjur: Hundar ska hållas under kontroll, det är kolonistens ansvar att se till att de inte kan rymma från tomten. Det är i princip tillåtet att ha en bikupa, men om någon granne klagar eller är allergisk måste den tas bort. För övriga husdjur gäller kommunens regler.

Tvister mellan grannar ska inte hänskjutas till styrelsen förrän det är uppenbart att grannarna inte själva kan lösa problemet. Man måste alltså diskutera problemen grannarna emellan först!

Den som utsätts för brott, t ex inbrott, vandalisering eller brand ska polisanmäla detta.

Egen och omgivningens säkerhet Kolonister med pool eller studsmatta är helt ansvariga för att ingen kan komma till skada, varken vid användande eller vintertid (1 oktober – påsk). Vintertid ska poolen täckas på säkert sätt och vattendjupet får vara max 20 cm. Endast pool ovan jord är tillåten på området. Studsmattan ska monteras ner efter säsongen, då den utgör ett stort vindfång och kan flyga iväg vid hård blåst och skada andra människor och deras egendom. Brunnar och dammar ska vara barnsäkrade, även detta är på kolonistens ansvar. Övriga lösa föremål ska tas undan eller förankras för att klara höstens och vinterns oväder. Med lösa föremål avses bl. a. trädgårdsredskap, grill och trädgårdsmöbler. Hammockar ska monteras ner då deras tak liksom studsmattan utgör ett stort vindfång.

Förvaring av brännbara vätskor i stuga/förråd vintertid är mycket olämplig med tanke på brandrisken om de kommer i fel händer.

Vid försäljning av koloni ska styrelsen kontaktas och närvara vid försäljningen. Styrelsens representant har med sig de dokument som ska skrivas på.

Kolonisten måste inte bo i Kävlinge kommun, men inom rimligt avstånd så att kolonin får regelbunden tillsyn.

Årsavgift återbetalas ej för återstående tid.

Nytillträdd kolonist betalar sin första avgift nästa februari.

På hemsidan finns information om styrelsens sammansättning och hur styrelsen kan kontaktas. www.kavlingekolonist.se

pdf_icon

Hämta hem ordningsregler i PDF format – antagna 2016