Vatten – Lördag den 5 april!

Nu är det vår! Äntligen är det tid för kolonilivet igen. Vi tänkte först släppa på vattnet den 28 mars, men nu visar prognosen minusgrader hela nästa vecka, därför ändrar vi till söndagen den 5 april 2020. OBS! Det är inte säker datum, håll koll här på hemsidan för exakt datum!

När på dagen vet vi inte. Men snälla ni kolla till er kran under veckan så att den är avstängda nu.

Årsmöte 20200315 kl 12:00

 • Kallelse till årsmöte!
 • Söndagen den 15 mars 2020 kl 12:00 
 • Lilla kulturhuset Mejerigränd 3 i Kävlinge

Förslag till dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 4. Val av protokollförare och justeringsmän
 5. Val av rösträknare
 6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av inlämnade motioner
 11. Bestämmande om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter och revisorer
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av styrelseordförande, övriga ledamöter och suppleanter
 14. Val av revisorer och suppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Fastställande av årsavgift
 17. Mötets avslutande

Sedvanligt årsmöte med där tillhörande val och omval.

De som har rättighet att besöka mötet är arrendator av kolonilott.
Fullmakt kan användas, men ska då meddelas minst fyra dagar innan till styrelsen, att en annan person kommer som representant och att de då har en giltig fullmakt med sig.

Efter mötet bjuder vi tillsammans med Folkets Park på fika! Efter fikan kl 14 håller Kävlinge Folkets park sitt årsmöte, du är andelsägare i parken och bör vara med även på detta mötet.

Höstsyn 28 september

Hej kära kolonist!

Det är tid för höstsyn,

lördagen den 28 september 2019 kl. 10:00! 

Här nedan följer några ledord på vad vi i styrelsen för

Kävlinge Kolonistförening samt representant för Kävlinge Folkets park kommer att titta extra noga på i år. 

 • De som har häck, den får vara max 160 cm hög och ska vara klippt.
 • De som har trottoar mot Dalgatan ska ha rensat hela vägen från kolonilotten till gatan på ogräs.
 • De som har koloni mot Väverigatan ska ha rensat från uthängande grenar och ogräs.
 • De som har koloni mot ån ska ha rensat från uthärdade grenar och ogräs närmast tomten ca 30 cm ut från tomtgränsen
 • De som har kolonilott med gång på området ska ha rensat halva gången och där får inte vara buskar, träd och andra växter som sticker ut i gången.
 • De som har gång mot mittgången ska ha fritt från ogräs ca 1 meter ut från sin tomt
 • Det ska vara fritt från ogräs intill grannen ca 50 cm fritt från gräs och ogräs.
 • Det ska vara en allmänt skött koloni.

De som fick en anmärkning i våras kommer vi titta extra noga på denna gång, att de följer de ordningsregler och stadgar som finns i föreningen samt att de har rättat till den anmärkning som de tidigare fick.