Kävlinge Kolonistförening kallar till årsmöte 2014

Tisdagen den 18 mars 2014 kl 19:00
Plats för mötet: Kullagården, Kullagatan 10 B. Kaffe serveras under kvällen.

Till mötet har inbjudits Riksförbundet Svensk Trädgård som kommer att berätta om sin verksamhet.

Ärenden som önskas behandla på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 11 mars.

Årsavgiften är fastställd till 4:00 kr/m2 och skall vara insatt på BG senast den 28 februari.

Inramade uppgifter anges på inbetalningen. Ingen ytterligare avisering kommer att ske.

Senaste inbetalningsdag: 2014-02-28

Förslag till dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av ordförande att leda förhandlingarna
4. Val av protokollförare och justeringsmän
5. Val av rösträknare
6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
7. Styrelsens förvaltningsberättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Behandling av inlämnade motioner
11. Bestämmande om ersättning till styrelseledamöter och revisorer
12. a) Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
b) Val av ordförande, övriga ledamöter och suppleanter
13. Val av revisorer och suppleanter
14. Val av ombud
15. Fastställande av inträdesavgift och årsavgift
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

Risinsamling börjar i år lördagen den 5 april och pågår till den 21 april.
Containern är öppen fredag kväll till söndag kväll under första helgen i maj – sista helgen i oktober.
Många slarvade med ogräsrensningen i gångarna förra året. Styrelsen hoppas på bättring i år!
Besök gärna kolonistföreningens hemsida www.kavlingekolonist.se Hemsidan är under uppbyggnad.

You must be logged in to post a comment