Kävlinge Kolonistförening kallar till årsmöte 2015

Onsdagen den 18 mars 2015 kl 19:00
Plats för mötet: Kullagården, Kullagatan 10 B. Kaffe serveras under kvällen.

Ärenden som önskas behandla på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 11 mars.

Årsavgiften är fastställd till 4:00 kr/m2 och skall vara insatt på BG senast den 28 februari.

Inramade uppgifter anges på inbetalningen. Ingen ytterligare avisering kommer att ske.

Senaste inbetalningsdag: 2015-02-28

Förslag till dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av ordförande att leda förhandlingarna
4. Val av protokollförare och justeringsmän
5. Val av rösträknare
6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
7. Styrelsens förvaltningsberättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Behandling av inlämnade motioner
11. Bestämmande om ersättning till styrelseledamöter och revisorer
12. a) Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
b) Val av ordförande, övriga ledamöter och suppleanter
13. Val av revisorer och suppleanter
14. Val av ombud
15. Fastställande av inträdesavgift och årsavgift
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

You must be logged in to post a comment