Kävlinge kolonistförening Namn och ändamål

1. Föreningens namn är Kävlinge kolonistförening.

2. Föreningen har till ändamål, att upplåta det arrenderade områdets lotter till medlemmarna att brukas som koloniträdgårdar samt att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister.

Föreningen

3. Föreningen ansvarar för skötsel av gemensamma anläggningar och har att främja god ordning inom koloniområdet. Föreningen skall vidare tillse att hälsoskydd och renhållning sköts inom området.

Medlemskap

4. Kolonilottsinnehavaren skall vara medlem i föreningen.

5. Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen till styrelsen.

6. Till medlem av föreningen kan antagas myndig person som erhållit eller kommer att erhålla arrenderätt till kolonilott inom området och som i övrigt är godtagbar för föreningen.

7. Den som genom bodelning eller arv blivit ägare till kolonilott är berättigad till inträde som medlem i föreningen.

8. För överlåtelse av kolonilott på annat sätt än genom bodelning och arv skall samråd ske med styrelsen, varvid den skriftligen äger ge sitt samtycke för överlåtelse och därmed medlemskap. Kan enighet ej nås gäller jordabalkens hembudsregler, varvid eventuell ny förvärvare har att söka medlemskap enligt reglerna ovan.

9. Medlem som upphör att vara arrendator skall anses ha utträtt ur föreningen.

10. Medlem är skyldig att senast på angiven förfallodag varje år betala den årsavgift som årsmötet beslutar.

11. Om extra uttaxering behövs för föreningens verksamhet får sådan beslutas av årsmötet.

12. Medlemmen har att följa gällande ordningsregler för koloniområdet.

13. Styrelsen får utesluta en medlem ur föreningen.
a.) Om medlem inte i rätt tid betalar årsavgiften
b.) Om medlemmen bryter mot dessa stadgar, gällande arrendekontrakt eller för området gällande ordningsregler. Föreligger anledning till en medlems uteslutning ur föreningen skall han skriftligen varnas av styrelsen. Om medlemmen inte rättar sig senast 14 dagar från det han fått del av varningen äger styrelsen rätt att utesluta medlemmen. Utesluten medlem äger ej återfå erlagd avgift.

Årsmöte

14. Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före utgången av mars månad.

15. Styrelsen får vid behov kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte Extra årsmöte skall även utlysas om det skriftligen påfordras av minst ¼ -del av medlemmarna eller av revisorerna.

16. Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten får utövas av annan myndig familjemedlem. Val och övriga frågor avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning.

17. Kallelse till årsmöte skall ske med den allmänna posten senast 14 dagar före mötets hållande.

18. Motionsrätt tillkommer styrelsen, revisorer och enskilda medlemmar. Över inkomna motioner och förslag skall styrelsen avge yttrande. Ärenden som önskas behandlas på ett årsmöte skall senast den 31 januari samma år vara inlämnade till styrelsen.

19. Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma
1. Mötet öppnas
2. Fastställande av dagordningen
3. Val av ordförande att leda förhandlingarna
4. Val av protokollförare och justeringsmän
5. Val av rösträknare
6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
7. Styrelsens förvaltningsberättelse samt fastställande av balansräkning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Behandling av inlämnade motioner
11. Bestämmande om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter och revisorer
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
13. Val av styrelseordförande, övriga ledamöter och suppleanter.
14. Val av revisorer och suppleanter
15. Val av valberedning
16. Fastställande av årsavgift
17. Mötet avslutas

20. Stämman äger antaga ordningsregler för koloniområdet.

21. Stämman äger besluta om föreningens upplösning, varvid minst 3/4-delar av föreningens medlemmar skall biträda beslutet.

22. Stämman äger besluta om föreningens stadgar. För stadgeändringar krävs ¾-dels majoritet av vid stämman närvarande medlemmar.

Styrelsen

23. Föreningens styrelse skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter. Dessutom skall finnas lägst 1 och högst 2 suppleanter. Ledamöter väljs på två år och suppleanter på ett år.

24. Styrelsen svarar för föreningens gemensamma angelägenheter.

25. Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet ledamöter eller till sammanträdet kallade suppleanter är närvarande. Är antalet närvarande tre eller mindre fordras dessutom för beslut att de närvarande är ense om beslutet.

26. Föreningens firma tecknas av styrelseordförande och kassören i förening.

Revisorer mm

27. Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderåret.

28. Räkenskaperna ska fortlöpande granskas av två revisorer vilka väljs av ordinarie årsmöte. Revisorerna väljs på ett år.

29. Revisorerna skall årligen senast den 31 januari avge revisionsberättelse. I berättelsen skall bl.a. anges huruvida ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkas eller avstyrkas.

Ovanstående stadgar är antagna vid årsmötet 2016

pdf_iconHämta Stadgar i PDF format – Stadgar antagna 2016